White snowflake on blue background

White snowflake on blue background